fbpx

REGULAMIN SERWISU

I. Wstęp
Niniejszy Regulamin serwisu www.rodzinaodnowa.waw.pl prowadzonego przez firmę Fundacja Siła Relacji określa w szczególności:
1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez firmę Fundacja Siła Relacji;
2. warunki zawierania i rozwiązywania umów z firmą Fundacja Siła Relacji;
3. tryb postępowania reklamacyjnego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

II. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają co następuje:
1. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA – Fundacja Siła Relacji z siedzibą w Warszawie (02-512) przy ul. Puławskiej 24b/9, NIP: 5213943403, świadcząca usługi związane z rozwojem osobistym, wsparciem, pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, psychoterapeutycznej, seksuologicznej w Warszawie, przy ul. Różanej 63A.
2. Cookies – pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku Cookies czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem. Zasady wykorzystywania Cookies zostały opisane w odrębnej Polityce prywatności;
3. Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący ogólne zasady przetwarzania danych osobowych oraz działania Serwisu, w tym strony www.rodzinaodnowa.waw.pl oraz zasady wykorzystywania Cookies, dla wszystkich odwiedzających Serwis, niekoniecznie będących Użytkownikami;
4. Regulamin – niniejszy regulamin;
5. Serwis – serwis internetowy CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA, działający pod adresem www.rodzinaodnowa.waw.pl;
6. Umowa Na Korzystanie Z Serwisu – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA świadczy Użytkownikowi Usługi Serwisu, a Użytkownik korzysta z Serwisu;
7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA świadczy Użytkownikowi Usługi;
8. Usługi – świadczone przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA usługi wybrane przez Użytkownika spośród wyboru udostępnionego przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA na stronie: https://rodzinaodnowa.waw.pl, https://rodzinaodnowa.waw.pl/wydarzenia.
9. Usługi Serwisu: usługi opisane w pkt IV ust. 5 niniejszego Regulaminu;
10. Użytkownik – osoba, która korzysta z Usług lub Usług Serwisu.

III. Usługi świadczone przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA
1. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA to miejsce świadczenia usług edukacyjnych, coachingu, rozwoju osobistego, pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej. W celu świadczenia usług Użytkownikom, CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA współpracuje z osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe, coachami, pedagogami, psychologami, terapeutami, psychoterapeutami, socjoterapeutami (łącznie niżej jako „Współpracownicy”).
2. Współpracownicy CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA:
1. stosują się do Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym w szczególności przestrzegają tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest zdrowie lub życie Użytkownika lub innych osób lub gdy tak stanowi prawo,
2. ustalają indywidualnie z Użytkownikiem częstotliwość oraz tryb udzielania pomocy, przy czym, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie znajdują zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. Z sylwetkami Współpracowników współpracujących z CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA można zapoznać się pod linkiem: https://rodzinaodnowa.waw.pl/zespol.
4. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.

IV. Korzystanie z Serwisu
1. Użytkownik bezpłatnie korzysta z Serwisu.
2. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest ukończenie przez Usługobiorcę 18. roku życia.
3. Chwilą zawarcia Umowy Na Korzystanie Z Serwisu jest chwila faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
4. Umowa Na Korzystanie Z Serwisu zostaje rozwiązana przez Użytkownika z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z Serwisu. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA jest uprawnione do rozwiązania Umowy Na Korzystanie Z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu.
5. Za pośrednictwem Serwisu, CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi odpłatne i nieodpłatne, w formie stacjonarnej i on-line:
o usługę konsultacja;
o usługę terapia indywidualna;
o usługę terapia grupowa;
o usługę terapia par;
o usługę Trening Umiejętności Społecznych;
o usługę terapia uzależnień;
o usługę warsztat
o usługę wydarzenie
o informację o oferowanych usługach;
o możliwość skierowania zapytania do CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA za pośrednictwem znajdującego się w Serwisie formularza kontaktowego;
6. W celu skierowania zapytania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, celem udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji z Użytkownikiem w tym przedmiocie. Skierowanie zapytania w tej formie wymaga wyraźnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych we wskazanym wyżej zakresie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwi obsłudze Serwisu udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że:
o jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia Umowy Serwisu,
o podane przez niego dane są prawdziwe oraz nie naruszają praw osób trzecich,
o zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
8. Do Umowy Na Korzystanie z Serwisu ma zastosowanie pkt XI (Świadczenie usług drogą elektroniczną) ust. 3-7 niniejszego Regulaminu.
9. Po spełnieniu świadczenia przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA Użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy.

V. Rezerwacje usług/Zawarcie Umowy
1. Rezerwacji usługi można dokonać:
o telefonicznie pod numerem: 536 036 725;
o wiadomością e-mail wysłaną na adres: poradnia@rodzinaodnowa.waw.pl;
o za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
2. Po skierowaniu przez Użytkownika rezerwacji usługi, CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA potwierdza z Użytkownikiem (telefonicznie, smsowo, mailowo lub za pośrednictwem formularza potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego automatycznie ze strony internetowej Serwisu) termin oraz miejsce usługi, cenę usługi, a także który Współpracownik będzie wykonywać usługę. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA uzyskuje od Użytkownika prośbę o podanie pełnych danych do rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres mail, numer telefonu, numer PESEL, potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do Polityki Prywatności CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA, oraz potwierdzenie, że Użytkownik wie, że zamówienie usługi pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Świadczenie usługi możliwe jest tylko w przypadku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przyjmuje się, że Użytkownik odstąpił od Umowy. Po potwierdzeniu terminu i miejsca realizacji usługi, a także po przydzieleniu Użytkownikowi Współpracownika, przyjmuje się, że zostaje zawarta Umowa pomiędzy CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA a Użytkownikiem, która wiąże się z przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Przed każdym spotkaniem Użytkownik zobowiązany jest do dokonania opłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem w celu potwierdzenia terminu realizacji usługi. Brak opłaty może skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA, o czym Użytkownik zostanie poinformowany (telefonicznie, smsowo, mailowo lub za pośrednictwem formularza potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego automatycznie ze strony internetowej Serwisu). Brak płatności za sesję i utrata terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie umowy z CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA przez Użytkownika, w tym celu Użytkownik powinienem spełnić warunki postawione w pkt VII niniejszego Regulaminu.
3. Rezerwacje za pomocą serwisu zarezerwuj.pl dokonywane są przez mechanizm dostarczany przez podmiot trzeci: InsERT S.A., ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław.
InsERT S.A. jest podmiotem niezależnym od CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA nie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu zarezerwuj.pl.
Z chwilą wysłania maila potwierdzającego rezerwację usługi w CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA przyjmuje się, że zostaje zawarta Umowa pomiędzy CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA a Użytkownikiem, przy czym CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA dodatkowo w takim przypadku prosi Użytkownika o potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu. Świadczenie Usługi możliwe jest tylko w przypadku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przyjmuje się, że Użytkownik odstąpił od Umowy.
4. Rezerwacji usługi może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, mogą korzystać z usług CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA jedynie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych (rodziców). CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA może wymagać obecności opiekuna prawnego podczas realizacji usługi z osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, może odmówić wykonania Usługi nieprawidłowo wybranej przez Użytkownika podczas rezerwacji on-line. W takim przypadku CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną usługę albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem i jest to możliwe, umówi inny termin lub rodzaj usługi, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu usługi. Wiadomość z nowym terminem usługi wysłana do Użytkownika (smsowo, mailowo lub za pośrednictwem formularza potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego automatycznie ze strony internetowej Serwisu) stanowi potwierdzenie nowego terminu usługi oraz zmiany umowy w tym zakresie.
6. W razie, jeśli świadczenie usługi ma się rozpocząć w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA uzyskuje (utrwaloną na trwałym nośniku) zgodę Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia tych usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. W razie odmowy udzielenia zgody na co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem usługi przyjmuje się, że Użytkownik odwołał uzgodnioną usługę i odstąpił od Umowy.

VI. Płatność za usługę
1. Ceny usług świadczonych przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA określone są w cenniku dostępnym na stronie: https://rodzinaodnowa.waw.pl, https://rodzinaodnowa.waw.pl/wydarzenia.
2. Przedpłata w wysokości 100% ceny za daną usługę dokonywana jest przed daną usługą. Dokonanie przedpłaty jest warunkiem koniecznym dla potwierdzenia terminu i miejsca usługi oraz tego, że usługa się odbędzie. Brak opłaty może skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA, o czym Użytkownik zostanie poinformowany (telefonicznie, smsowo, mailowo lub za pośrednictwem formularza potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego automatycznie ze strony internetowej Serwisu). Brak płatności za sesję i utrata terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie umowy z CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA przez Użytkownika, w tym celu Użytkownik powinienem spełnić warunki postawione w pkt VII niniejszego Regulaminu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 6 poniżej, przedpłata winna zostać dokonana najpóźniej w terminie 48 h od chwili zarezerwowania usługi, przelewem na rachunek bankowy nr: 13 1140 2004 0000 3602 8184 1289.
4. W przypadku, gdy zarezerwowany termin usługi przypada w ciągu 48 godzin od chwili dokonania rezerwacji terminu usługi, przedpłata powinna być wykonana najpóźniej w terminie 4 godzin od chwili dokonania rezerwacji. Dla uznania, że przedpłata została dokonana, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika potwierdzenia dokonania przelewu. Potwierdzenie dokonania przelewu wysyłane jest wiadomością e-mail na adres: poradnia@rodzinaodnowa.waw.pl.

VII. Odstąpienie od Umowy
1. W przypadku Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Użytkownik może od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia i bez jakichkolwiek kosztów. Przez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną, dla której zawarcie Umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, a Umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Odstąpienie od Umowy w terminie 14 dni następuje w sposób opisany w pkt IX (odwołanie terminu usługi) niniejszego Regulaminu, oraz może także nastąpić przez wysłanie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Siła Relacji, ul. Różana 63A, 02-569 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: poradnia@rodzinaodnowa.waw.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA niniejszym informuje, że prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA utraci prawo odstąpienia od umowy. Użytkownik uzyskuje powyższą informację wraz z dostarczeniem mu niniejszego Regulaminu.
4. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA informuje, że w razie, jeśli Usługi zostały wykonane w całości lub części na wyraźne życzenie Użytkownika (utrwalone na trwałym nośniku) przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za tę część usług, która została świadczona przed odstąpieniem od Umowy.

VIII. Wypowiedzenie Umowy
1. Użytkownik może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie również po upływie 14 dni, przy czym w przypadku, gdy następuje to po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, albo jeśli świadczenie usług następuje przed upływem 14 dni na wyraźne życzenie Użytkownika, wzajemne rozliczenia odbywają się na zasadach określonych w pkt IX (odwołanie terminu usługi) niniejszego Regulaminu.
2. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, przy czym w takim przypadku zwraca ona kwoty wpłacone przez Użytkownika za tę część usługi, która jeszcze nie została świadczona, wzajemne rozliczenia odbywają się na zasadach określonych w pkt IX (odwołanie terminu usługi) niniejszego Regulaminu.

IX. Odwołanie terminu usługi
1. Użytkownik może odwołać usługę telefonicznie pod numerem 536 036 725 lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres: poradnia@rodzinaodnowa.waw.pl najpóźniej na 48 godzin przed umówionym terminem usługi. W takim przypadku CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną usługę, albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin usługi, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu usługi. Wiadomość z nowym terminem usługi wysłana do Użytkownika (smsowo, mailowo lub za pośrednictwem formularza potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego automatycznie ze strony internetowej Serwisu) stanowi potwierdzenie nowego terminu usługi oraz zmiany umowy w tym zakresie.
2. Odwołanie usługi przez Użytkownika, który zapisał się na pierwszą usługę na mniej niż 48 godzin powoduje utratę terminu oraz przedpłaty dokonanej za odwołany termin, chyba że zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą. W takim przypadku CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną usługę albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin usługi, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu usługi. Wiadomość z nowym terminem usługi wysłana do Użytkownika (smsowo, mailowo lub za pośrednictwem formularza potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego automatycznie ze strony internetowej Serwisu) stanowi potwierdzenie nowego terminu usługi oraz zmiany umowy w tym zakresie.
3. Odwołanie usługi przez Użytkownika, który zapisał się na drugą lub kolejną usługę na mniej niż 48 godzin przed umówionym terminem powoduje utratę terminu oraz konieczność pokrycia pełnego kosztu odwołanej usługi, chyba że zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą.
4. W przypadku gdy usługa z umówionym Współpracownikiem nie może się odbyć w uzgodnionym terminie lub miejscu, z przyczyn, za które odpowiada CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA , wedle wyboru Użytkownika:
1. albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za taką usługę i przyjmuje, że zostaje ona odwołana,
2. albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin usługi, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu usługi,
3. albo, jeżeli istnieje taka możliwość, zapewni odpowiednie zastępstwo innego terapeuty.
Wiadomość z nowym terminem lub miejscem usługi lub osobą Współpracownika wysłana do Użytkownika (smsowo, mailowo lub za pośrednictwem formularza potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego automatycznie ze strony internetowej Serwisu) i stanowi potwierdzenie nowego terminu lub miejsca usługi lub terapeuty oraz zmiany umowy w tym zakresie.

X. Spóźnienia
1. Czas trwania każdej usługi został określony w cenniku udostępnionym na stronie internetowej Serwisu: https://rodzinaodnowa.waw.pl, https://rodzinaodnowa.waw.pl/wydarzenia, chyba że co innego zostanie indywidualnie uzgodnione z Użytkownikiem.
2. Usługa nie zostaje przedłużona, w przypadku gdy Użytkownik się spóźni. Spóźnienie z winy Użytkownika skraca czas trwania usługi, chyba że Współpracownik zarządzi inaczej. Współpracownik będzie oczekiwał na Użytkownika przez 20 minut trwania usługi, w przypadku dłuższego spóźnienia (powyżej 20 minut) Współpracownik ma prawo odmówić wykonania usługi.
3. W przypadku, gdy Współpracownik spóźni się na usługę, przedłuży on czas realizacji usługi o czas spóźnienia lub zapewni, że kolejne spotkanie w zależności od dyspozycji Użytkownika zostanie wydłużone o czas spóźnienia.

XI. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Usługi mogą być udzielane za pośrednictwem ZOOM lub innego podobnego programu.
2. Do umowy zawartej pomiędzy CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA a Użytkownikiem, odnośnie usługi udzielonej drogą elektroniczną, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W celu prawidłowego przeprowadzenia usługi drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
o dostęp do sieci Internet;
o zainstalowany i uaktualniony program antywirusowy;
o włączoną obsługę Cookies i Java Script;
o oprogramowanie umożliwiające korzystanie z aplikacji ZOOM lub innej służącej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Współpracownikiem;
o urządzeniem wyposażonym w mikrofon oraz głośnik/słuchawki;
o miejsce zapewniające zachowanie poufności oraz swobodę i komfort rozmowy
4. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania programów zewnętrznych, przy pomocy których realizowane są usługi. Świadczenie usług może zostać utrudnione lub uniemożliwione w szczególności w razie zajścia takich okoliczności jak nienależyta jakość połączenia, uszkodzenie lub wada urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia lub jakiegokolwiek działania osób trzecich. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA nie ponosi odpowiedzialność za takie okoliczności, Usługa taka jest pełnopłatna.
5. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania przebiegu realizowanej usługi. Podczas trwania usługi Użytkownik powinien zadbać o poufność.
6. Współpracownik może rejestrować przebieg realizowanej usługi wyłącznie za pisemną zgodą Użytkownika.
7. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

XII. Reklamacje
1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia usługi od dnia ustania Umowy.
2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres: poradnia@rodzinaodnowa.waw.pl lub drogą pisemną na adres: Fundacja Siła Relacji, ul. Różana 63A, 02-569 Warszawa.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy i korespondencyjny) oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.
4. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.
6. W przypadku uznania reklamacji CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA dokona zwrotu części/całości ceny usługi Użytkownikowi.

XIII. Spory
1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Fundacja Siła Relacji, chyba że Umowa została zawarta z Użytkownikiem będącym konsumentem, w którym to przypadku sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej.
2. Szczegółowe informacje na temat możliwości dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów i zasad dostępu do takich procedur dla Użytkowników zamieszkałych w Polsce są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Istnieje punkt kontaktowy przy Prezesie UOKiK (nr tel.: 22 55 60 333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest pomoc konsumentom w kwestiach związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument ma następujące przykładowe możliwości wykorzystania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów: 1) wniosek o rozwiązanie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 2) wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Inspektoratu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundacja Siła Relacji); 3) pomoc od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, których statutowe zadania obejmują ochronę konsumentów (w tym Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Porad udziela się między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl i za pośrednictwem infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR). (więcej informacji na można znaleźć na stronie internetowej platformy lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). Wszelkie spory wynikłe z umowy podlegają jurysdykcji sądów powszechnych. Nie należy uznawać, że niniejsza umowa zawiera zapis na sąd polubowny. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA zastrzega sobie prawo do osobnego wyrażania zgody na alternatywne metody rozwiązywania sporów w odniesieniu do poszczególnych przypadków.

XIV. Dane osobowe
1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz Cookies dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://rodzinaodnowa.waw.pl/ochrona-danych-osobowych.

XV. Pozostałe postanowienia
1. Na terenie całego obiektu w którym świadczone są usługi CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Zakazane jest również korzystanie z urządzeń znajdujących się w miejscu świadczenia usług przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA bez zgody uprawnionego personelu CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania przebiegu usług.
3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w miejscu świadczenia usług przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA tylko w obecności oraz pod stałą opieką Użytkownika. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
4. Za przedmioty pozostawione na terenie miejsca świadczenia usług przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA, CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA nie ponosi odpowiedzialności.
5. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA może odmówić świadczenia usług, w razie jeśli:
1. żądania, życzenia lub oczekiwania Użytkownika uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prawidłowe świadczenie usługi lub zagrażają innym osobom;
2. zachowanie Użytkownika uniemożliwia lub poważnie utrudnia prawidłowe świadczenie usług (np. wskutek pozostawania Użytkownika pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy niezgodnej z zaleceniami lekarza dawki leków) lub zagraża inny osobom albo uniemożliwia lub utrudnia świadczenie usług na rzecz innych osób.
6. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA świadczy Usługi na rzecz Użytkownika z dołożeniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych Usług, jednak w żadnym przypadku nie gwarantuje osiągnięcia określonego rezultatu.

XVI. Postanowienia końcowe
1. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA może zakończyć działalność Serwisu w każdym czasie z jakiejkolwiek przyczyny, jak również bez podania przyczyny, przy czym pozostaje to bez wpływu na Umowy już zawarte.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy, z wyjątkiem nowych postanowień Regulaminu, które są dla Użytkownika bardziej korzystne (takie postanowienia mają zastosowanie również do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu).
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Fundacja Siła Relacji, chyba że Umowa została zawarta z konsumentem, w którym to wypadku właściwy jest sąd ogólnej właściwości.

Niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana i weszła w życie w dniu: 1 czerwca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług przez CENTRUM TERAPII RODZINA OD NOWA
– Data zawarcia umowy (potwierdzenia rezerwacji usługi):
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
– Adres konsumenta(-ów):
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.